هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی

سخن رئیس هیئت

خورشیدی رئیس هیات ورزش های همگانی استان : دستگاه های اجرایی باید در عمل حمایت های خود را برای توسعه ورزش نشان دهند.
... [ادامه]

اعضای سازمانی هیات ورزش های همگانی استان آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای عباس خورشیدی

سرپرست هیات استان

آقای مجید قدرتی

نائب رئیس آقایان

سرکار خانم دشتبان

نائب رئیس بانوان

دکتر مرتضی فتاح پور

دبیر هیات

سرکار خانم سلطانی 

مسئول دفتر هیات استان 

 آقای مجید آزادی 

مسئول کمیته روابط عمومی

 سرکار خانم ایراندوست 

مسئول کمیته آموزش

آقای افشین شیرین بیگ

مسئول کمیته پشتیبانی