سخن رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی

خورشیدی رئیس هیات ورزش های همگانی استان : دستگاه های اجرایی باید در عمل حمایت های خود را برای توسعه ورزش نشان دهند.