مسابقه


سوال مهرماه_ سال 1395


به چه دلیل توصیه می شود قبل از مسابقه مواد پروتئینی مصرف نشود ؟

1- به دلیل احساس سیری زیاد

2- به دلیل تخلیه دیر هنگام از معده

3- به دلیل افزایش دفع آب و ایجاد کم آبی در بدن

4- گزینه 1 و 2

نام و نام خانوادگی (الزامی)

کد ملی

شماره تلفن

جواب سوال این ماه


* به قید قرعه به 5 نفر از برندگان ، هر ماه جوایز ورزشی از طرف رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی اهداء خواهد شد .

* هر ماه سوال جدیدی مطرح می شود و دوستان شرکت کننده توجه داشته باشند که از اول هر ماه تا آخر هر ماه فرصت دارند تا به سوال هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی جواب بدهند .