هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی

سخن رئیس هیئت

جناب آقای اشتری ریاست محترم هیات هیات ورزش های همگانی استان : این مطلب در حال بروزرسانی می باشد....
... [ادامه]

آشنایی با هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی

فعالیت های ورزش همگانی از ابعاد علمی و سلامت اجتماعی از دیدگاه رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی 

هدف و منظور  توسعه ، گسترش و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در آحاد مختلف مردم با هدف ایجاد و ارتقاء سلامت اجتماعی و مردمی با بکارگیری کلیه امکانات و الزامات تمام دستگاهها و فضاهای موجود ورزش در سطح استان .

آشنایی با سرپرست هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی

سرپرست هیئت ورزشهای همگانی استان جناب آقای محمود اشتری روز چهارشنبه مورخ 98.03.08 در محل دفتر هیات با حضور مدیرکل محترم اداره ورزش و جوانان جناب آقای دکتر چمن گلی ، کیومرث پورایراندوست معاون ورزشی و خانم دکتر اکرم مهدی زاده رئیس گروه توسعه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی و جناب آقای خورشیدی رییس سابق هیات همگانی استان بعنوان سرپرست هیات انتخاب شدند .

چشم اندازفعالیت هیئت تا سال ۱۴۰۰

این هیئت بعنوان سازمانی غیر دولتی، غیرسیاسی ، غیر انتفاعی و غیرصنفی ،به مدد الهی ومشارکت تمامی ورزشکاران ورزشهای همگانی سطح استان مورد اعتماد ذینفعان و طرف ها قرارگرفته و با عملکردی شفاف بگونه ای پاسخگو با بهره گیری از مشارکت عمومی و تخصصی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند در ورزش های همگانی با کارآمدی بالاکوشیده ، بابکارگیری دانش ومهارتهای بروز شده بویژه در سطح شهرهای تابعه استان زمینه حضور فعال و موثر تمامی اقشار را در راه رسیدن به اهداف برنامه ای هیئت بصورت استانی فرآهم سازد.

بیانیه ماموریت هیئت استان

این هیئت براساس چشم انداز ترسیم شده وبراساس انتخابات قانونی در زمینه فعال سازی تمامی بخشها در ورزش همگانی استان با مد نظر داشتن تمامی الزامات وزیر ساختهای لازم تمامی تلاش خویش را بکار خواهد بست تا بمنظور نهادینه نمودن حضور ی موثر وتخصصی در سطح جامعه ورزشی کشوروتوانمندسازی وحمایت همه جانبه از فعالیتهای رسمی سازمان یافته در توسعه ورزش همگانی با توجه ویژه به نیازهای دوره ای وموردی حوزه های تابعه استان وازجمله ورزشهای همگانی بانوان،کودکان وسالمندان با بهره مندی از اصول پذیرفته شده خرد جمعی،پاسخگویی وشفاف سازی رونداقدامات را در نیل به اهداف ازپیش تعیین شده هر روزبهتر ازروزپیش نموده و گام از گام بردارد.

اصول کاری هیئت استان درپرداختن به ماموریت

 • آموزش وترویج فرهنگ ،اخلاق، دانش ومهارتهای فردی وگروهی
  •    همکاری با تمامی سازمانهای دولتی وغیر دولتی در توسعه وارتقاء سطح همکاریها
  •    اطلاع رسانی درست وبموقع ومشورت مستمر سازمان یافته
  •    پایش وارزیابی مستمر موردی ودوره ای
  •    تحقق مطالعات نظری جامع وکاربردی موضوعی

استراتژی هیئت استان 

هدایت فعالیتهای ورزشهای همگانی استان به سمت وسوی علاقمندسازی وتنویر افکار عمومی به چگونگی رفع نیازهای روی آوری به ورزش همگانی وتقویت گستره عملکرد گروه های اثرگذار فعال درورزش همگانی  به سوی پاسخگویی مثبت به اولویتهای اساسی ورزشی و منطقه ای استان تهران درجهت هم سوسازی تلاشها وکاهش موازی کاری های رایج به همراه نقش پذیر سازی وکمک به ایفا نقش مجامع تخصصی موردنیازاین ورزش درکاهش تصدی گری های دولت وافزایش قابلیت نظارت مردمی ضمن تشکیل حلقه ها وهسته های همکاری ورزشی،فرهنگی،محیطی واجتماعی موردنیاز مابین ورزشکاران رشته های متنوع همگانی وسازمانهای دولتی وغیر دولتی فعال دراین زمینه برمبناءایجاد انگیزش-درآمدزائی-ترویج ادبیات مشترک وارتقاء سطح آگاهی های همگانی

الگوتهیه وتدوین برنامه های کلان هیئت استان

الف- تعیین اهداف برنامه ای
•    پیاده نمودن الگو های عملی درتوانمندسازی همه جانبه ورزشکاران رشته های همگانی وتشکلهای مرتبط
•    بومی سازی روندبرنامه ها براساس نیازهای استان
•    ثبت وضبط تجربیات واطلاعات پیش کسوتان وعلمی سازی آنها به منظوربهره گیری ورزشکاران جوان رشته های همگانی درکاهش روشهای آزمون وخطا
•    شناسایی ومعرفی توانمندیهاوقابلیتهای استان از منظر توسعه ورزشهای همگانی ضمن تعریف ظرفیتهای لازم
•    تغییرنگرش ورویکردبهره برداران ورزشی درکاهش بهره برداری های نابجا از طبیعت،محیطهای طبیعی وآثار ومیراثهای طبیعی وفرهنگی موجود درآن
•    ایجادوفاق عملی برسرتفاهمی اصولی دررسیدن به وحدت رویه وشیوه گزینی اداره رشته های ورزش همگانی استان برمبناء مدیریت مشارکتی

ب- تعیین سیاستها

•    تاکید برمشارکت پذیری چند جانبه وهمه جانبه براساس مقدورات وقابلیتهای رشته های ورزش همگانی
•    تاکید برسنجش مستمرقابلیتهای ساختاری،فرآینداقدامات وسطح عملکردهای رشته های ورزش همگانی و ورزشکاران رشته های همگانی
•    ایجاد انگیزه وتعامل وبرقراری وحفظ ارتباط پایدارمابین فردفردوجمع ورزشکاران رشته های همگانی استان درپیگیری حقوق واحقاق آن
•    افزایش سطح همکاریهای ورزشکاران رشته های همگانی بصورت طولی وعرضی وبرقراری هماهنگی وتسهیل انجام اینگونه همکاریها

ج- تعیین خط مش های کلی

 • افزایش سطح ضریب حفاظت وایمنی در سطح فعالیتهای رشته های ورزش همگانی
  •    کاهش سطح خطر پذیری های انسانی وابزاری درسطح فعالیتهای رشته های ورزش همگانی
  •    توانمندسازی چند منظوره هیئت ها،حوزه ها،موسسات،باشگاه ها وگروه های فعال درحوزه ورزش همگانی استان
  •    زمینه سازی تولید،جذب،پرورش وبکارگیری ایده های نو وبرگزیده درتوسعه خود گردان کمی وکیفی فعالیتهای رشته های مختلف  ورزش همگانی

د-  تعیین راهبردهای لازم

 • بکارگیری تکنیکهای ساخت یافته یا منظم در مشارکت پذیری ورزشکاران همگانی منفرد وگروهی
  •    بکارگیری تکنیکهای ساخت نیافته ونامنظم در مشارکت پذیری ورزشکاران همگانی منفردوگروهی
  •    بکارگیری تکنیکهای انفعالی در مشارکت پذیری ورزشکاران همگانی منفردوگروهی
  •    بکارگیری تکنیکهای فعال درمشارکت پذیری ورزشکاران همگانی منفردوگروهی
  •    ترویج وهمه گیرسازی فعالیتهای ورزش همگانی بصورت موردی ومناسبتی

ه-تعیین راه کارهای کلی درانجام برنامه :

 • صیانت از هویت وفرهنگ سنتی واصیل پهلوان ورزشی کشور
  •    بسترسازی برای رشدجسمانی،عاطفی،ذهنی وروحی ورزشکاران رشته های همگانی
  •    تعامل فعال وترویج رقابت پذیری دربین ورزشکاران رشته های همگانی
  •    توسعه پذیری براساس دانایی وشایسته سالاری ضمن خود انتقادی دربین ورزشکاران رشته های همگانی
  •    ساماندهی شرایط مکانی وزمانی با نیازهای ورزشکاران رشته های همگانی
  •    برقراری حمایت وتامین نظام های حقوقی وامنیتی در مسئولیت پذیری ورزشکاران رشته های همگانی
  •    توزیع صحیح امکانات،تسهیلات،اختیارات ومنابع براساس اولویتهای سازگار با گستره رشد ورزش همگانی استان
  •    تعریف ساختارهای سازگاروتجدیدپذیربه منظورافزایش قابلیت انعطاف پذیری تشکلهای ورزش همگانی وپیشگیری از شکنندگی این تشکلها ضمن آسیب شناسی دوره ای وموردی
  •    تشویق ، هدایت ،جذب وسازماندهی کمکها وسرمایه گذاریهای بخش خصوصی  ، دولتی وتعاونی در توسعه اصولی همه جانبه ورزش همگانی استان
  •    ایجاد تحول وزمینه سازی درسرمایه پذیری بخشهای مختلف ورزش همگانی استان بصورت چند جانبه
  •    حاکم نمودن اخلاق وروح ورزشی به جای ماجراجویی وتخلیه هیجانات درونی مابین علاقمندان این ورزش درکاهش ناهنجاریها وپرداختن به هنجارها
  •    ایجاد زمینه بمنظور همکاریهای طولی وعرضی غیر ورزشی در بین ورزشکاران رشته های همگانی با هدف افزایش ارتباطات گروهی وتیمی

نقاط قوت حاکم برورزش همگانی استان

 • درمحوریت قرارداشتن فعالیتهای کشوری همگانی
  •    دسترسی سریع به پشتیبانی های چند جانبه وهمه جانبه بخش خصوصی
  •    وجود پیش زمینه های لازم در انتقال فعالیتهای ورزش همگانی دولتی  به بخش غیر دولتی
  •    وجودپیش زمینه فرهنگی در پذیرش فعالیتهای ورزشی همگانی دربین خانواده ها وگروه های مختلف سنی
  •    دسترسی به بخش قابل توجهی از مربیان ومنتقدان وصاحب نظران ورزش همگانی در سطح استان
  •    وجود امنیت عمومی قابل قبول در سطح استان جهت پرداختن به فعالیتهای میدانی ورزش همگانی
  •    دسترسی قابل قبول به خدمات امداد ونجات هوایی
  •    قابلیت الگو قرار گرفتن استان وتطبیق سریع با شرایط مکانی وزمانی برمبنااولویتهای اساسی توسعه وترویج ورزش همگانی کشور
  •    وجود منابع حمایتی غیر مستقیم واتفاقی فراوان درتوسعه ورزش همگانی استان
  •    امکان جلب نظر وهمکاری مطلوب رسانه های گروهی در ورزش همگانی استان

فرصتهای ورزشهای همگانی استان

 • وجود زمینه های مطلوبی در قانون برنامه چهارم توسعه جهت کسب کمکهای لازم بمنظور توسعه وترویج اساسی ورزش استان
  •    قابلیت تجیهزمیدانی ورزشهای همگانی با حداقل هزینه سرانه ورزشی ممکن
  •    حجم رو به رشد علاقمندان نوجوان وجوان در روی آوری رشته های متنوع ورزش همگانی واستقبال عمومی درخور توجه به روی آوری به رشته های این ورزش
  •    امکان علاقمندسازی خانواده هابه عنوان ورزشی خانواده محوردرغنی سازی اوقات فراغت وانجام سفرهای گروهی درون شهری وداخل استانی
  •    وجود پیش ذهن قابل قبولی از تاثیرات ورزش همگانی در حفظ آمادگی جسمانی
  •    وجود زیرساخت وزمینه مناسب در تعریف نقش وسطح نقش پذیری این ورزش در کمک به کاهش پیامدهای حوادث وسوانح غیر مترقبه